Khyati Jain, D.O Mr. Peeyush Jain & Dr. Shilpa Jain, Rank-1

Liza D.O Mr. Vikas Kumar & Mrs. Baljit Kaur, Marks-179, Percentile - 97.14

Puneet Kumar, S.O Mr. Sukhdev Lal & Mrs. Neelam Kumari, Marks-160, Percentile - 83.75

Jasmeen Kaur, D.O Mr. Sucha Singh & Mrs. Jagdeep Kaur, Marks - 137, Percentile-76.308 - Copy


Amanpreet Kaur

Pahul Gill

Sumandeep Dhillon